ZubeenGarg
Spread the love

Song – Jowli utha.
Singer – Zubeen Garg.
Artist – Zubeen Garg.
Album – Meghor Boron.

Joli utha jui hoi
Jolua mur kamona,
Phuli rua phool hoi
Boi ahok bakhona.

Duroni houk bedona
Phulok hahir phooloni,
Kuwali houk setona
Jolok premor agani.

Joli utha jui hoi
Jolua mur kamona,
Phuli rua phool hoi
Boi ahok bakhona.

Nikhar bukut mayar nasun
Tate torar ajut saki,
Junor sobit tumar dapun
Kumal kumal morom sinaki.

Hiyai hiyai sesa hihoron
Umal bukut hopun porokh,
Iyai hiyai sesa hihoron
Umal bukut hopun porokh;
Jiman diya himan baki.

Joli utha jui hoi
Jolua mur kamona,
Phuli rua phool hoi
Boi ahok bakhona.

Herai jua hiyar majot
Premor onol nunumai aji,
Herai jua hiyar majot
Promor onol nunumai aji.

Uthe uthe moromore mou
Hridoi bhorai diyahi baki,
Uthe uthe moromore mou
Hridoi bhorai diyahi baki;
Ratir pisot alekh rati.

Joli utha jui hoi
Jolua mur kamona,
Phuli rua phool hoi
Boi ahok bakhona.

Duroni houk bedona
Phulok hahir phooloni,
Kuwali houk setona
Jolok premor agani.

Joli utha jui hoi
Jolua mur kamona,
Phuli rua phool hoi
Boi ahok bakhona…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *